• V (0 ~ `3`UA7`N4K @ 7% YS} (} V

Նախագծի դեպք

Նախագծի դեպք

Գերազանց արտադրություն `համակարգի հիմնական տեխնոլոգիան

Մոդուլի տեխնոլոգիա (օրինակ, 60 բջիջ)

MBB պոլիկրիստալին

մոդուլի հզորությունը 270 ~ 280W

MBB PERC մոնոկրատական

մոդուլի հզորությունը 275 ~ 300W

MBB մոնոկրոլային

մոդուլի հզորությունը 275 ~ 290W

MBB N տիպի մոնոկրիստալ

մոդուլի հզորությունը 280 ~ 360W

MBB մոնոկրիսային երկկողմանի փայլ

մոդուլի հզորությունը 270 ~ 290W